Kreise, Ellipsen, Astroide
Kreis
Kreis
Kreis
Kreis
Ellipse
Ellipse
Ellipse
Ellipse
Astroid
Astroid
Astroid
Astroid
Astroid

Kreise, Ellipsen, Astroide