Tatra V 855 - Hitler`s Schlitten, Replika v. Ecorra