eures-pannonia.eu
[email protected]
EURES-T Pannonia
Csizmár Péter
koordinátor
H-9400 Sopron, Szent György u. 16.
Tel: +36 99 505 585 | Fax: +36 99 505 584
Körmend, 2012.11.07.
Mi is az EURES?
Was bedeutet eigentlich EURES?
• Az EURES 1993-ban jött létre, az Európai Bizottság, az Európai
Gazdasági Térség (EU-tagállamok és Norvégia, Izland,
Liechtenstein)
országaiban
működő
állami
foglalkoztatási
szolgálatok és más partnerszervezetek közötti együttműködési
hálózatként.
• EURES ist als Kooperationsnetzwerk des Europarates, der im
Europäischen Wirtschaftsraum (EU-Mitgliedstaaten zzgl. Norwegen,
Island und Liechtenstein) tätigen staatlichen Beschäftigungsdienste,
der
Interessensvertretungen
der
Arbeitgeberund
der
Arbeitnehmerseite
und
anderen
interessierten
Partnerorganisationen 1993 entstanden.
Mi is az EURES?
Was bedeutet eigentlich EURES?
• Jelenleg földrajzilag egész Európa-szerte több mint 20 határokon
átívelő EURES partnerség létezik, mintegy 13 ország bevonásával.
A partnerségi hálózat az együttműködő testületek olyan csoportja,
melynek célja, hogy ellássa a határmenti régiókra vonatkozó
foglalkoztatási mobilitással kapcsolatos információs és koordinációs
szükségleteket.
• Es bestehen derzeit über 20 grenzübergreifende EURESPartnerschaften, die sich geographisch auf ganz Europa verteilen
und an denen mehr als 13 Länder beteiligt sind. EURES spielt
hinsichtlich
der
grenzüberschreitenden
Regionen
eine
außerordentlich wichtige Rolle bei der Lösung der an das
Grenzgängerdasein anknüpfenden Probleme und der Lieferung von
einschlägigen Informationen.
Mi is az EURES?
Was bedeutet eigentlich EURES?
• Az EURES-T Pannonia két éves előkészítő munka után 2009-ben
alakult meg 26 partnerszervezet együttműködésével a nyugatmagyarországi és kelet-ausztriai régióban.
• Die EURES-T Pannonia wurde nach zweijähriger Vorbereitungsarbeit im Jahre 2009 mit der Zusammenarbeit von 26
Partnerinstitutionen in der westungarischen und ostösterreichischen
Region gegründet.
Térbeli hatásterület
Räumliche Wirkungsbereich
Ausztria / Österreich:
Burgenland
Alsó-Ausztria / Niederösterreich
(Baden, Berndorf, Bruck a. d. Leitha, Mödling,
Neunkirchen, Schwechat, Wiener Neustadt)
Steiermark
(Feldbach, Fürstenfeld, Hartberg)
Magyarország – Nyugat-dunántúli régió /
Ungarn – West-Transdanubien:
Győr-Moson-Sopron megye / Komitat
Vas megye / Komitat
Zala megye / Komitat
Az EURES-T megalakításának indokoltsága 2009-ben
Notwendigkeit für die Gründung 2009
• Területi kiterjedését, a lakosság méretét és az ingázók számát
tekintve a partnerség tervezett kiterjedése megfelelt a már
megvalósult partnerségek átlagos méretének.
• Von ihrer Ausdehnung, Einwohner- und Pendlerzahl her entspricht
sie dem Durchschnitt der bisher bestehenden EURES
Grenzpartnerschaften.
• A régió kiterjedt határon átnyúló gazdasági és kereskedelmi
kapcsolatokkal rendelkezik.
• In der Region bestehen umfangreiche grenzüberschreitende
Handelsbeziehungen.
Az EURES-T megalakításának indokoltsága 2009-ben
Notwendigkeit für die Gründung 2009
• A vállalkozások gazdasági aktivitása erős, határon átnyúló
kapcsolatrendszerük kiépített.
• Viele Unternehmen in der Grenzregion kooperieren bereits vielfach
untereinander und bilden eine Reihe von grenzüberschreitenden
Unternehmensnetzwerken.
• A szabad munkaerő-áramlás korlátozása ellenére a már működő
partnerségekhez képest átlagosan magasabb határon átnyúló
mobilitás volt megfigyelhető.
• Trotz stark eingeschränkter Arbeitnehmerfreizügigkeit gibt es in der
Grenzregion eine im Vergleich mit bestehenden Grenzpartnerschaften
eine durchschnittlich hohe grenzüberschreitende Mobilität von
Arbeitnehmerinnen und -nehmern.
Az EURES-T megalakításának indokoltsága 2009-ben
Notwendigkeit für die Gründung 2009
• A határon átnyúló közlekedési infrastruktúra – bár mutat némi
hiányosságot – alapjában véve nem korlátozza a határon átnyúló
foglalkoztatást ill. munkavállalást.
• Die grenzüberschreitende Verkehrsinfrastruktur ist aufgrund des
gebirgigen Reliefs zwar eingeschränkt, doch behindert sie
grenzüberschreitende Beschäftigungsverhältnisse nicht ernsthaft.
• A régió legjelentősebb mobilitást akadályozó tényezője a szabad
munkaerő-áramlás korlátozása volt.
• Größtes Mobilitätshemmnis im Untersuchungsraum ist die
Aussetzung
der
Arbeitnehmerfreizügigkeit
für
ungarische
Arbeitnehmer bis spätestens 30.4.2011.
Az EURES-T megalakításának indokoltsága 2009-ben
Notwendigkeit für die Gründung 2009
• A régióban nagy igény mutatkozott a határon átnyúló munkaerőpiacra
vonatkozó tanácsadás és információnyújtás területén.
• Im Grenzraum besteht großer Bedarf nach Beratung und Information
zum grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt zwischen Ungarn und
Österreich.
• Számos, már működő határon átnyúló szervezeti vagy
projektstruktúra létezett / létezik a régióban.
• Es gibt eine Vielzahl von bereits bestehenden grenzüberschreitenden
Strukturen.
Partnerszervezetek (kivonat)
Partnerorganisationen (Auszug)
Foglalkoztatási szolgálatok – Arbeitsmarktservices
• Nemzeti Munkaügyi Hivatal / AMS Ungarn
• Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
• Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
• Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
• Arbeitsmarktservice Österreich (Osztrák Munkaügyi Központ)
• Arbeitsmarktservice Burgenland (Munkaügyi Központ Burgenland)
• Arbeitsmarktservice Niederösterreich (Munkaügyi Központ Alsó-Ausztria)
• Arbeitsmarktservice Steiermark (Munkaügyi Központ Stájerország)
Munkavállalói szervezetek – Arbeitnehmerorganisationen
• Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos
Szövetsége (ÁFEOSZ)
• Agrár Munkaadói Szövetség (AMSZ)
• Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedők Érdekképviseleti Egyesülete (KISOSZ)
• Zala Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
• Vas Megyei Ipartestületek Területi Szövetsége
Partnerszervezetek (kivonat)
Partnerorganisationen (Auszug)
Munkavállalói szervezetek – Arbeitnehmerorganisationen
• Vas Megyei Iparszövetség
• Mezőgazdasági Termelők Vas Megyei Szövetsége
• Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ)
• Wirtschaftskammer Niederösterreich (Kereskedelmi és Iparkamara Alsó-Ausztria)
• Inustriellenvereinigung Burgenland (Gyáriparosok Szövetsége Burgenland)
• Wirtschaftskammer Burgenland (Kereskedelmi és Iparkamara Burgenland)
Munkaadói szervezetek - Arbeitgeberorganisationen
• LIGA Szakszervezetek Vas Megyei Szövetsége
• Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ)
• Közúti Közlekedési Szakszervezet KISALFÖLD VOLÁN Alapszervezete
• Vas Megyei Munkástanácsok Szövetsége
• Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF)
• Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)
• ÖGB Burgenland (Osztrák Szakszervezetek Szövetsége Burgenland)
• Arbeiterkammer Niederösterreich (Munkástanácsok Kamarája Alsó-Ausztria)
• Arbeiterkammer Burgenland (Munkástanácsok Kamarája Burgenland)
Az EURES-T Pannonia céljai
Ziele von EURES-T Pannonia
• a határ mindkét oldalán speciális információkat szolgáltat a
munkavállalók és a munkáltatók számára, melyek megkönnyítik
számukra a szomszédos országban a munkavállalást, illetve a
munkaerő toborzását;
• liefert an beiden Seiten der Grenze spezielle Informationen
für ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen, die die Arbeit in dem
Nachbarland, beziehungsweise die Anwerbung von den
Arbeitskräften erleichtern;
• tanácsadást nyújt illetve információt szolgáltat a határon túli
adórendszerrel és egészségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban;
• bietet Beratung, beziehungsweise liefert Informationen über das
Steuer- und das Sozialversicherungssystem im Ausland;
Az EURES-T Pannonia céljai
Ziele von EURES-T Pannonia
• létrehoz egy határon átnyúló kétnyelvű munkaerő-piaci adatbankot,
mely tovább mélyíti és fejleszti a két ország között már meglévő
kommunikációs rendszert;
• errichtet eine grenzübergreifende zweisprachige Arbeitsmarktdatenbank, die das vorhandene Kommunikationssystem zwischen
den zwei Ländern weiter vertieft und entwickelt;
• elősegíti a munkaerő-piaci kereslet és kínálat harmonizációját;
• fördert die Harmonisierung der Nachfrage und des Angebotes am
Arbeitsmarkt;
• megvalósítja az egységes alapokon nyugvó „gazdasági térség és
munkaerő-piaci monitoring” rendszert.
• verwirklicht
das
auf
einheitlichen
Grundlagen
basierende „Wirtschaftsraum- und Arbeitsmarktmonitoring-System".
Magyarország legfontosabb export piacai
Die wichtigsten Exportmärke von Ungarn
2011. I – XII.
20.140
DE
RO
4.575
AT
4.342
SLO
4.291
IT
4.033
F
3.833
GB
3.701
PL
3.122
CZ
2.969
E
2.172
NL
2.046
Mio EUR 0
Quelle: KSH
5000
10000
15000
20000
25000
Magyarország importstruktúrája
Die Importstruktur von Ungarn
2011. I – XII.
17.987
DE
6.395
RUS
AT
4.534
PRC
4.395
SLO
3.566
PL
3.474
3.161
IT
F
CZ
GB
J
Mio EUR 0
Quelle: KSH
2.722
2.350
1.512
1.146
5000
10000
15000
20000
Határon átnyúló EURES régiók Magyarország körül
Die grenzüberschreitende EURES Regionen rund um Ungarn
Az ingázók által „lefedett” célterület Ausztriában
Pendlereinzugsgebiete in Österreich
30-90 perces ingázást
figyelembe véve
Einzugsgebiete innerhalb
von 30 bzw. 90 Minuten
ausgehend von größeren
Zentren in der Region aus österreichischer Sicht.
A mobilitást gátló tényezők „szelektáló” hatása
„Filterwirkung“ der Mobilitätshemmnisse
Az osztrák határtérség ingázói forgalma
Grenzpendler (Arbeitnehmer) - Individualverkehr
Magyar munkavállalók száma Ausztriában 2001-2009
Ungarische Beschäftigte in Österreich 2001-2009
Külföldi és magyar munkavállalók Ausztriában
Beschäftigte Ausländer und Ungar in Österreich
2011. évi átlag / Jahresdurchschnitt 2011
Österreich
Wien
Niederösterreich
Burgenland
Beschäftigte
Ausländer
488 947
159 520
68 426
15 841
Aus Ungarn
34 579
6 034
6 003
9 525
2012. szeptember / September 2012
Österreich
Wien
Niederösterreich
Burgenland
Beschäftigte
Ausländer
548 143
175 325
80 441
20 270
Aus Ungarn
52 246
9 647
9 598
13 016
Hónap / Monat
20
12
.
c.
v.
t.
t.
.
n.
ja
de
no
ok
ep
fe
br
20
12
.
20
11
.
20
11
.
20
11
.
20
11
.sz
l.
g.
jú
20
11
.a
u
20
11
.
n.
áj
.
jú
m
20
11
.
20
11
.
r.
ár
c.
áp
m
.
n.
ja
fe
br
20
11
.
20
11
.
20
11
.
20
11
.
Fő / Person
Magyarországi munkavállalók száma Ausztriában
Ungarische Arbeitnehmer in Österreich
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Hónap / Monat
20
12
.
c.
v.
t.
t.
.
n.
ja
de
no
ok
ep
fe
br
20
12
.
20
11
.
20
11
.
20
11
.
20
11
.sz
l.
g.
jú
20
11
.a
u
20
11
.
n.
áj
.
jú
m
20
11
.
20
11
.
r.
ár
c.
áp
m
.
n.
ja
fe
br
20
11
.
20
11
.
20
11
.
20
11
.
Fő / Person
Magyarországi munkavállalók száma Burgenlandban
Ungarische Arbeitnehmer in Burgenland
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Foglalkoztatottak száma gazdasági szektorok szerint 2008
Unselbsständig Beschäftigte nach Wirtschaftssektoren 2008
Munkanélküliség alakulása 2007-2009 között
Entwicklung der Arbeitslosigkeit 2007 bis 2009
Munkanélküliség mértéke 2011
Arbeitslosenquoten 2011
Fiatal munkanélküliek száma
Jugendarbeitslosigkeit
az összes munkanélkülihez
viszonyítva
(15-24 éves; éves átlag 2011)
Anteil Jugendliche an allen
Arbeitslosen in %
(15-24 Jahre; 2011)
Tartós munkanélküliek száma
Langzeitarbeitslose
az összes
munkanélkülihez viszonyítva
(több mint 1 éve; éves átlag 2011)
Anteil Langzeitarbeitslose an
allen Arbeitslosen in %
(> 1 Jahr)
Határon átnyúló szolgáltatás keretében kiküldött
munkavállalók küldő tagországonkénti összetétetel
Grenzüberschreitend Entsandte Arbeitnehmer im
Diensleistungssektor nach Länder
Quelle: Osztrák Pénzügyminisztérium, 2011
Az „új tagállamokból” származó cégek számának
alakulása az építőiparban
Entsendeunternehmen im Bauwesen
Az „új tagállamokból” származó cégek által kiküldött
munkavállalók számának alakulása az építőiparban
Entsandte Arbeitnehmer im Bauwesen
Határmenti ingázó munkavállalók megyék szerinti elosztása
Grenzpendler aus den ungarischen Komitaten
Győr-Moson-Sopron megye / Komitat:
75%
Vas megye / Komitat:
20%
Zala megye / Komitat:
5%
A munkaerő-piaci határnyitásig szerzett tapasztalatok
Erfahrungen bis der Grenzöffnung
• Azok a magyar munkavállalók, akik készek voltak
Ausztriában munkát vállalni, már régen megtették
• Diejenige ungarische Arbeitnehmer, die bereit waren, in
Österreich zu arbeiten, haben es längst getan
• A szakképzett munkaerő piaca már előzőleg is csaknem
teljesen nyitott volt
• Der Markt der qualifizierten Arbeitskräfte war bereits offen
A munkaerő-piaci határnyitásig szerzett tapasztalatok
Erfahrungen bis der Grenzöffnung
• A hazai keresett szakmákhoz hasonlóan külföldön is csak a jól
képzett szakemberekre tartanak igényt a munkáltatók
• Die Arbeitgeber suchen in Ungarn wie auch in Österriech nur gut
qualifizierte Fachleute
− vendéglátás / Gastgewerbe
− idegenforgalom területéről / Tourismus
− a felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén a mérnöki képesítés
/ Ingenieure
− építő-, a fém- és a húsiparban / Baugewerbe, Metallindustrie,
Fleischindustrie
− szociális ágazatban (elsősorban házi betegápolóként) / Soziale
Berufe (vor allem Krankenpflege zu Hause)
− gépgyártásban / Maschinebau
− informatikában / Informatik
A munkaerő-piaci határnyitásig szerzett tapasztalatok
Erfahrungen bis der Grenzöffnung
• Versenyhelyzet
a
határtérségben
a
szakképzett
munkaerőért
• Wettbewerb in der Region um die qualifizierte Arbeitskräfte
• A korlátozások megszűnése mindkét ország számára
előnyöket hozhat
• Die Grenzöffnung bietet für beide Seiten Vorteile an
• Elérkezett azoknak az ideje, akiknek jó, piacképes
szakmájuk van.
• Fachleute, die eine gute, gefragte Qualifizierung haben,
werden an dem Arbeitsmarkt leichter vorankommen
Az osztrák munkaerő-piaci határnyitás tapasztalatai
Erfahrungen der österreichischen Grenzöffnung
• 2011. 05. 01-től megnövekedett az információnyújtás és a
tanácsadások száma
• Seit 01.05.2011 erhöhte sich die Zahl der Beratungen
• Határmenti régióban az érdeklődők a napi ingázást vállalják
Ausztriába
• In der Grenzregion nehmen die Arbeitnehmer das tägliche
Pendeln auf sich
• A szakmával rendelkezők külföldön a végzettségnél alacsonyabb
szintű munkát is elvállalnak a jelentős bérezési különbség miatt.
• Qualifizierte Arbeitnehmer übernehmen im Ausland oft unter ihrer
Qualifizierung Jobs an, Grund dafür sind die Lohnunterschiede
Az osztrák munkaerő-piaci határnyitás tapasztalatai
Erfahrungen der österreichischen Grenzöffnung
• Győr-Moson-Sopron megyéből a célország korhatár
nélkül Ausztria, Németország iránti érdeklődés kisebb,
Anglia főként a fiatalok célpontja.
• Aus dem Komitat Győr-Moson-Sopron ist das erste
Zielland in allen Altersgruppen Österreich, Deutschland
ist weniger gefragt, England ist bei jüngeren
Arbeitnehmer beliebt.
• Nyelvismeret nélkül nagyon kevés az esély a külföldi
munkavállalásra.
• Ohne Sprachkenntnisse sind die Chancen auf ein Job im
Ausland sehr gering.
Az osztrák munkaerő-piaci határnyitás tapasztalatai
Erfahrungen der österreichischen Grenzöffnung
• Keresett szakmák: mérnökök, orvosok, épületgépészek, épületvillamossági szerelő, festő, kőműves, hegesztő, villanyszerelő,
ápolónő, felszolgáló, cukrász, szakács.
• Gefragte Berufe: Ingineur, Arzt, Bauingineur, Elektro-Installateur,
Maler, Maurer, Schweisser, Elektriker, Pflegepersonal,
Bedienung, Konditor, Koch.
• Könnyebben váltanak a munkavállalók és a munkáltatók is
egyaránt.
• So die Arbeitgeber, wie auch die Arbeitnehmer wechseln leichter.
• A fém- és gépipari foglalkozások területén már minőségi
munkaerőhiány mutatkozik.
• In den Berufen Metall- und Maschinenindustrie gibt es bereits
Arbeitskräftemangel.
Az osztrák munkaerő-piaci határnyitás tapasztalatai
Erfahrungen der österreichischen Grenzöffnung
• A magyar foglalkoztatók az elszívó hatást a vendéglátás, fémipar,
betegápolás, IT területen érzékelik főként.
• Ungarische Arbeitgeber haben vor allem in den Branchen Gastronomie,
Metallindustrie, Pflege und IT mit dem Arbeitskräftemangel zu kämpfen.
• Magyarország más területéről (kelet-nyugati) a belföldi munkaerő
áramlása is növekedett, oka az ingázói munkavállalási lehetőség.
• Es ist innerhalb Ungarn eine Arbeitskraftströmung von Ost-Ungarn
Richtung West-Ungarn zu beobachten, Grund dafür sind die bessere
Arbeitsmöglichkeiten.
• Jelentős számban érkeznek munkavállalók Győr-Moson- Sopron
megyébe az ország keleti feléből, nőtt a munkaképes korú lakosság
száma.
• In grosser Zahl kommen Arbeitnehmer aus Ost-Ungarn in das Komitat
Győr-Moson-Sopron an, die Zahl der arbeitsfähigen
Bevölkerung hat sich gestiegen.
Kihívások
Herausforderungen
• Növekvő munkaerő-migráció / határ menti ingázók:
Burgenlandban a foglalkoztatottak 10%-a már magyar
állampolgár (a mezőgazdaságban ez az arány 65%). A
Burgenlandból Magyarországra ingázók száma a statisztikai
észlelés szintje alatt van.
• Zunehmende Arbeits-Migration / Grenzgänger gegen das
wirtschaftliche Gefälle:
Rund 10% der unselbstständig Beschäftigten im Burgenland
sind bereits ungarische Staatsbürger – in der Landwirtschaft
sogar 65%. Grenzgänger aus dem Burgenland mit dem Gefälle
Richtung Ungarn verbleiben unterhalb der statistischen
Wahrnehmungsgrenze.
Kihívások
Herausforderungen
• A határ menti régiók mindkét államban versenyeznek a
szakképzett munkaerőért:
A szakértők a határ mindkét oldalán félnek az ún „agyelszívás brain drain” jelenségétől, azaz a szakképzett munkaerő
elvándorlásától;
• Die Grenzregionen beider Staaten konkurrieren um
Fachkräfte:
Experten beider Seiten der Grenze fürchten „brain-drain“ durch
Facharbeiterabwanderung sowie Wertschöpfungsverluste.
Kihívások
Herausforderungen
• A nyelvi akadályok hátráltatják a gazdasági kapcsolatokat. Az
intenzív erőfeszítések ellenére a határ mindkét oldalán hiány
mutatkozik a német/magyar nyelvtudásra vonatkozóan.
• Sprachbarrieren hemmen den wirtschaftlichen Austausch. Trotz
intensiver Bemühungen auf beiden Seiten der Grenze sind zentrale
Mängel bei der Sprachbeherrschung deutsch/ungarisch auf breiter
Ebene anzutreffen.
• A képzési intézmények és a munkaadók közötti együttműködések
nagyon rendszertelenek (szórványos informális kontaktusok).
• Kooperationen zwischen Bildungseinrichtungen und Arbeitgeberbetrieben erfolgen auf höchst unsystematischer Ebene (sporadische
informelle Kontakte). Darüber hinaus sind große Informationslücken bei
Arbeitgebern über branchenrelevante Bildungseinrichtungen im
jeweiligen gegenüberliegenden Grenzraum zu Tage getreten.
Kihívások
Herausforderungen
• Gyakori foglalkoztatás a képzési szint alatt:
A magyar munkavállalók Burgenlandban a bérkülönbségek
miatt sok esetben olyan munkát is elvállalnak, amely nem a
szakképesítésüknek megfelelő. Emiatt az egész térség
elveszti az adott munkavállaló valódi tudását, kompetenciáit.
• Oft Beschäftigung unter dem Ausbildungsniveau:
Beschäftigte, speziell jene aus Ungarn im Burgenland, die das
Lohngefälle nutzen, finden sich häufig in Tätigkeitsfelder
wieder, die nicht den Kompetenzen ihrer Ausbildung und
Berufserfahrung entsprechen. Hierdurch verliert der gesamte
Untersuchungsraum Qualifikationen und Kompetenzen.
Kihívások
Herausforderungen
•
•
•
•
A határon átnyúló vállalkozói aktivitás a nyelvi különbségek és a
hiányzó munkaerő-piaci ismeretek miatt nem növekszik. A
vállalkozások azonban hosszútávon lehetővé tehetnék a gazdasági
szintkülönbségek csökkentését.
Grenzüberschreitende unternehmerische Aktivitäten werden durch
Sprachgefälle, mangelnde Bekanntheit von Arbeitsmarktoptionen
bei expandierenden Unternehmen nicht gefördert. Unternehmertum
mit Bezug zur gesamten Region (beide Seiten der Grenze)
ermöglicht jedoch langfristig Chancen auf eine Verflachung des
wirtschaftlichen Gefälles.
Megoldásra váró probléma az illegális munkaerő-közvetítő és
kölcsönző cégek tevékenységének szankcionálása
Sanktion der illegalen Arbeitsvermittlungsunternehmen
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

EURES-T Pannonia