Materiały pochodzą z Platformy
Edukacyjnej Portalu
www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne
odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do
wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
Lekcja 27
Die Präpositionen
mit dem Dativ.
Przyimki z celownikiem.
W celowniku
rodzaj męski i rodzaj nijaki
jest taki sam.
1. N. der
3. D. dem
1. N. die
3. D. der
1. N. das
3. D. dem
Liczba mnoga
1. N. die
3. D. den
Z trzecim przypadkiem łączą się
przyimki:
nach - po, do,
aus- z
bei - u, koło, przy
mit- z
seit- od, o, z,
zu- do
von- od , o , z
Przy przyimkach
nach i aus
czasami
opuszczamy
rodzajnik
Mein Schmuckanhänger ist aus Gold.Mój wisiorek jest ze złota.
Ich komme ....zurück.- Wracam.....
nach Hause-
nach Polen-
do domu
do Polski
Er wohnt...- On mieszka....
bei dem Vateru ojca
bei der Mutteru mamy
Ich bin.....- Jestem.....
mit den Bekannten -
mit der Schwester-
ze znajomymi
z siostrą
Wir sind....- My jesteśmy....
seit dem Monat
seit der Woche-
auf dem Wegod miesiąca w drodze
auf dem Fluss
od tygodnia na rzece
Wir fahren....My jedziemy....
zu dem Stadion-
zu der Schule-
na stadion
do szkoły
Er schreibt...- On pisze o...
von
von dem Fliegen- der Freundschafto lataniu
o przyjaźni
Sie erzählte uns .....Ona opowiadała nam....
von den Zwergeno krasnoludkach
von dem Frosto mrozie
Du redest so viel...- Ty mówisz tak dużo....
von der Müdigkeito zmęczeniu
von
den Pfadfinderno harcerzach
Gib mir...- Daj mi.....
den Apfel
aus dem Korbjabłko z koszyka
den Pfannkuchen
aus dem Tellernaleśnik z talerza
Ich komme...- Pochodzę....
aus der Kleinstadt-
aus dem Bergdorf-
z małego miasta
z wioski górskiej
Ich suche.....- Szukam.....
nach den Schuhen-
nach der Landstraße-
butów
szosy
Ich schicke dir die Grüße.…Przesyłam tobie pozdrowienia....
aus dem Nürnberg-
aus den Athen-
z Norymbergii
z Aten
Er sitzt immer...- On przesiaduje wciąż .....
bei der Nachbarinu sąsiadki
bei dem Kumpelu kumpla
Seit einer Stunde bin ich....Od godziny jestem....
hungrig- głodna
auf dem Schiffna statku
Seit einem Jahr bin ich...- Od roku jestem...
so alleintaki samotny
im Gebirgew górach
Ich erhole mich....- Odpoczywam....
nach der Wanderung-
seit dem Mai-
po wędrówce
od maja

Prezentacja programu PowerPoint