Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej
Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
die Schule - das Schulsystem
szkoła – system szkolny
Arkadiusz Więzowski
Dzisiejsza lekcja ma na celu:
- zapoznanie nas ze słownictwem związanym z tematem „Schule” - szkoła,
- zapoznanie nas z nazwami przedmiotów szkolnych w języku niemieckim,
- oraz przybliżenie nam niemieckiego systemu szkolnego.
Jakie znamy rodzaje szkół?
der Kindergarten – przedszkole
die Grundschule – szkoła podstawowa ( w Niemczech klasy 1 – 4 )
die Hauptschule – szkoła podstawowa (w Niemczech klasy 5 – 9 )
die Realschule – szkoła realna ( w Niemczech )
die Gesamtschule – szkoła zbiorcza ( w Niemczech)
die Berufsschule – szkoła zawodowa
das Gymnasium – gimnazjum
die Hochschule – szkoła wyższa
Das Schulsystem in Deutschland
Szkolnictwo w niemczech
Zuerst gehen die Kinder in den Kindergarten.
- Dzieci idą najpierw do przedszkola.
Ab 6 Jahren gehen die Kinder in die Grundschule.
- Od szóstego roku dzieci idą do szkoły podstawowej.
Die Grundschule dauert nur 4 Jahre.
- Szkoła podstawowa trwa tylko 4 lata.
Nach der Grundschule wählen die Schüler die Hauptschule, die Realschule, die
Gesamtschule oder das Gymnasium.
- Po szkole podstawowej uczniowie wybierają szkołę główną, szkołę realną, szkołę
zbiorczą albo gimnazjum.
Die Hauptschule dauert 4 bis 5 Jahre. - Szkoła główna trwa cztery do pięciu lat.
Die Realschule dauert 5 Jahre. Sie endet mit der Mittlere Reife.
- Szkoła realna trwa 5 lat. Kończy się ona tak zwaną „małą maturą”.
Die Gesamtschule dauert 9 Jahre. Sie endet mit dem Abitur. - Szkoła zbiorcza trwa
9 lat. Kończy się ona maturą.
Das Schulsystem in Deutschland
Szkolnictwo w niemczech
Das Gymnasium dauert auch 9 Jahre. Das Gymnasium endet mit dem Abitur.
- Gimnazjum trwa również 9 lat. Gimnazjum kończy się maturą.
Nach dem Abi kann man weiter studieren. - Po maturze można dalej studiować.
Die Notenskala ist von 1 bis 6. - Skala ocen jest od 1 do 6.
Ab 5 Klasse lernen die Schuler die Fremdsprachen. (Englisch, Franzsisch, Latein).
-Od 5 klasy uczniowie uczą się języków obcych. ( angielski, francuski, łacina).
Ab 7 Klasse lernen sie die zweite Fremdsprache .
- Od 7 klasy uczniowie uczą się drugiego języka obcego.
Die Noten in Deutschland
Oceny w Niemczech
W Niemczech skala ocen jest taka sama jak w Polsce (od 1 do 6). Działa ona jednak
odwrotnie do polskiej skali ocen. Przykładowo dostając jedynkę (1) w Niemczech to tak,
jakbyśmy dostali szóstkę (6) w Polsce. I na odwrót. Szóstka (6) w Niemczech jest
równoznaczna z oceną niedostateczną (1) w Polsce.
1 – sehr gut – celujący
2 – gut – bardzo dobry
3 – befriedigend – dobry
4 – ausreichend – dostateczny
5 – mangelhaft – dopuszczający
6 – ungengend – niedostateczny
Die Fremdsprache
Języki obce
Deutsch – język niemiecki
Latein – łacina
Englisch – język angielski
Russisch – język rosyjski
Französisch – język francuski
Polnisch – język polski
Ich lerne Latein und Russisch. Und du? - Uczę się łaciny i rosyjskiego. A ty?
Ich lerne nur Englisch. - Uczę się tylko angielskiego.
W języku niemieckim nie potrzebujemy używać rodzajników jeśli chodzi o przedmioty szkolne.
Na przykład: Ich habe Mathe. Ich habe Deutsch.
Die Geisteswissenschaft
Nauki humanistyczne
Ethik – etyka
Religion – religia
Philosophie – filozofia
Geschichte – historia
Heute habe ich Religion. Und du? - Dzisiaj mam religię. A ty?
Ich habe Philosophie. Dann habe ich Ethik. - Ja mam filozofię. Potem mam etykę.
Die Naturwissenschaften
Nauki przyrodnicze
Erdkunde / Geografie – geografia
Physik – fizyka
Biologie (Bio) – biologia
Mathematik (Mathe) – matematyka
Chemie – chemia
Am Dienstag habe ich Bio. Und du? - We wtorek mam biologię. A ty?
Ich auch. Aber ich habe noch Mathe und Physik.
- Ja też. Ale mam też matematykę i fizykę.
Andere Fächer
Inne przedmioty
Informatik – informatyka
Sport – wychowanie fizyczne
Kunst – plastyka
Musik – muzyka
Was hat jetzt Thomas? Hat er Musik? - Co ma teraz Tomek? Ma muzykę?
Nein, Thomas hat jetzt Kunst. - Nie, Tomek ma teraz plastykę.
Welche Klasse hat jetzt Sport? - Która klasa ma teraz wychowanie fizyczne?
Sport hat jetzt Klasse 4b. - Wychowanie fizyczne ma teraz klasa 4b.
Der Stundenplan
Plan lekcji – czyli jak spytamy się o lekcje
Wie viele Stunden hast du am Montag, Matrin?
- Marcin, ile masz lekcji w poniedziałek?
Am Montag habe ich 5 Stunden. – W poniedziałek mam 5 lekcji.
Wie viele Stunden hat Lukas am Dienstag? - Ile lekcji ma Łukasz we wtorek?
Lukas hat am Dienstag 7 Stunden. - Łukasz ma we wtorek 7 lekcji.
Was hast du am Freitag? - Co masz w piątek?
Ich habe Englisch, Mathematik , Biologie und 2 Stunden Deutsch.
- Mam angielski, matematykę, biologię i dwie godziny niemieckiego.
Was hat Lukas am Donnerstag? - Co ma Łukasz w czwartek?
Am Donnerstag hat Lukas 2 Stunden Deutsch, Erdkunde und Musik.
- W czwartek Lukasz ma 2 godziny niemieckiego, geografię i muzykę.
Was haben wir im Federmäppchen?
Co mamy w piórniku?
der Bleistift – ołówek
der Kugelschreiber – długopis
das Lineal – linijka
der Füller – pióro
die Schere – nożyczki
die Patrone – zakreślacz (flamaster)
der Radiergummi – gumka
der Zirkel – cyrkiel
der Spitzer – temperówka
Ich brauche den Radiergummi.
- Potrzebuję gumki do ścierania.
Ich habe keinen Kugelschreiber.
- Nie mam długopisu.
Was brauchen wir noch in der Schule?
Czego jeszcze potrzebujemy w szkole?
der Rucksack – plecak
die Tasche – torba
das Heft – zeszyt
das Buch – książka
der Atlas – atlas
die Mappe – mapa
der Taschenrechner – kalkulator
das Turnzeug – strój sportowy.
Ich brauche den Taschenrechner!
- Potrzebuje kalkulatora!
Wir haben heute Sport aber ich habe kein Turnzeug.
Dzisiaj mamy wychowanie fizyczne ale nie mam stroju sportowego.
Was befindet sich in der Klasse?
Co znajduje się w klasie?
die Tafel - tablica
die Kreide – kreda
der Korb – kosz na śmieci
der Lehrer – nauczyciel
die Lehrerin – nauczycielka
die Schüler – uczniowie
Martin! Komm bitte an die Tafel!
Marcin! Podejdź do tablicy!
Bring mir bitte die Kreide!
Przynieś mi proszę kredę!
Der Lehrer...
...czyli jaki może być nauczyciel?
anspruchsvoll – wymagający
streng – surowy
erfahren – odpowiedzialny
unerfahren – nieodpowiedzialny
vertrauenserweckend – budzący zaufanie
großzügig – wspaniałomyślny
gerecht – sprawiedliwy
ungerecht – niesprawiedliwy
geduldig – cierpliwy
ungeduldig – niecierpliwy
Der Schüler...
...czyli jaki może być uczeń?
fleißig – pilny / pracowity
faul – leniwy
begabt – zdolny
schlecht – zły
anwesend – obecny
abwesend – nieobecny
talentiert – utalentowany
systematisch – systematyczny
Der Schüler / der Lehrer
Uczeń / Nauczyciel – Co mogą robić?
Der Schüler kann:
Der Lehrer kann:
Uczeń może:
Nauczyciel może:
tüchtig lernen – uczyć się pilnie
bestrafen – karać
pauken – kuć
wenig Geduld haben – mieć mało cierpliwości
spicken – ściągać
die Schüler motivieren – motywować uczniów
Prüfungen bestehen – zdawać egzaminy
genau prüfen – przepytać dokładnie
bei der Prüfung durchfallen – oblać egzamin an Ansehen verlieren – stracić zaufanie
Der Unterricht
Lekcja
Mein Unterricht beginnt um 8 Uhr und endet um 845 Uhr.
- Moja lekcja zaczyna się o 8 i kończy się o 845.
Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Pro Woche habe ich 30 Stunden Unterricht.
W tygodniu mam 30 godzin lekcji.
Ich habe heute eine Prüfung.
Dzisiaj mam sprawdzian (egzamin).
Ich muss für die Prüfung lernen.
Muszę się uczyć do egzaminu.
Ich bin leider durchgefallen.
Niestety nie zdałem.
Ich habe die Prüfung nicht bestanden und jetzt muss ich die Prüfung wiederholen.
Niestety nie zaliczyłem egzaminu i teraz muszę go powtórzyć.
Die Probleme in der Schule.
Problemy w szkole.
Biologie ist nicht einfach für mich.
- Biologia nie jest dla mnie łatwa.
Ich habe Probleme in Mathe.
- Mam problemy z matematyką.
Mein Deutschlehrer ist nicht nett. - Mój nauczyciel niemieckiego nie jest miły.
Mein Bruder hat Probleme in der Schule. - Mój brat ma problemy w szkole.
Ich verstehe Englisch nicht. - Nie rozumiem angielskiego.
Wortschatz
Dodatkowe słownictwo związane ze szkołą i nauką.
das Unterrichtsjahr – rok nauki
die Schule beenden/ abschließen – skończyć szkołę
das Reifezeugnis – świadectwo dojrzałości
teilnehmen an – uczestniczyć w
die bestandene Prüfung – zdany egzamin
Kurse belegen – uczęszczać na kursy
den Unterricht versäumen – wagarować
schwänzen – wagarować
sitzen bleiben – powtarzać klasę
Was möchtest du nach der Schule machen?
Co chciałbyś robić po szkole?
Nach der Schule möchte ich weiter lernen.
- Po szkole chcę się dalej uczyć.
Ich will Arzt werden. - Chciałbym zostać lekarzem.
Ich will Lehrer werden. – Chcę zostać nauczycielem.
Nach der Abitur möchte ich das Studium beginnen.
- Po maturze chciałbym rozpocząć studia.
Nach der Schule möchte ich arbeiten. - Po szkole chciałbym pracować.

System szkolny - Szkolnictwo.pl