Ukázka z projektu WIVES
2011
PROJEKT WIVES 2011
Chuť a vůně Jižních Čech a Dolního Rakouska smyslové hodnocení tradičních potravin
Geschmack und Aroma von Südböhmen und Niederösterreich
Sinnesbewertung der traditionellen Lebensmittel
Závěrečná studentská konference
Schlusskonferenz
Veselí n.L., 06.10.2011
2
Řešitelé projektu - Projektnehmer
Střední odborná škola
ekologická a potravinářská
Veselí nad Lužnicí,
Česká republika
HBLuFA Francisco Josephinum
Wieselburg,
Österreich
Projekt financován z operačního programu - Das Projekt wurde finanziert durch:
SILVA NORTICA - Evropská územní spolupráce, Rakousko – Česká republika
2007 - 2013
3
Úvod k senzorické analýze (1)
Einleitung zur sensorischen Prüfung (1)
PRINCIP
hodnocení potravin, při němž se
využívá subjektivních lidských
smyslů: čich, chuť, zrak, sluch,
hmat
PRINZIP
Bewertung von Lebensmitteln,
die subjektiven menschlichen
Sinne verwendet: Riechen,
Schmecken, Sehen,
Hören, Berühren
Pro hodnocení potravin mají
největší význam
Für Bewertung von Lebensmitteln
haben diese Merkmäle die
4
wichtigste Bedeutung
Úvod k senzorické analýze (2)
Einleitung zur sensorischen Prüfung (2)
DEGUSTACE
DEGUSTIERUNG-VERKOSTUNG
• posuzování vkládáním
do úst
• komplexní vjem se
označuje jako „flavour“
• Beurteilung durch Einsetzen der
Probe in den Mund
• komplexe Empfindung wird als
„flavour“ bezeichnet.
STANOVUJE SE
ES WIRD BESTIMMT:
• přijatelnost výrobku
• intenzita vjemu
• Akzeptanz des Produktes
• Die Intensität der Wahrnehmung
5
CÍL PROJEKTU WIVES 2011
DAS ZIEL DES PROJEKTES WIVES 2011
Smyslová analýza sýrů a piv
typických pro jihočeský a
dolnorakouský region.
Sensorische Beurteilung von Käse
und Biere aus dem südböhmischen
und niederösterreichischen Region
Bylo prováděno:
- popisné hodnocení sýrů a piv
- hodnocení jakosti sýrů a piv podle
intenzitních profilů
- zkouška stability a pevnosti pěny
piv
- Anketa o nejhezčí sýrový obal.
Es wurde durchgeführt:
- Beschreibende Prüfung mit
Qualitätsbewertung von Käse
und Bier
- Profilprüfung von Käse und Bier
- Physikalische Prüfung der
Stabilität und der Festigkeit des
Bierschaumes
- Umfrage zur Feststellung der
schönsten SB-Verpackung von
Käse.
6
HODNOCENÁ PIVA A SÝRY Z DOLNÍHO RAKOUSKA
GEPRÜFTE BIERE UND KÄSE VON NIEDERÖSTERREICH
Piva – Biere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Schlossgold – nealkoholické, alkoholfrei
Kaiser 2,9% - lehké pivo, Leichtbier
Egger Märzen – 5,2% - Březňák
Kaisser – 5% - sudové /Fasstyp
Wieselburger Gold – 5,2% - ležák / Pils
Zwettler Original – 5,1 % - ležák / Pils
Kaiser Doppelmalz – 4,7% - sladové pivo
/ Malzbier
Sýry – Käse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Čerstvý sýr – tvaroh /Topfen 20% tvs/F.i.T
Měkký sýr – Camembert 60%
Polotvrdý sýr – Gouda 48%
Polotvrdý sýr – Tilsiter 45%
Tvrdý sýr – Emmentaler 45%
Měkký sýr – St.Severin
7
Popisné hodnocení jakosti rakouských piv
Beschreibende Prüfung mit Qualitätsbewertung von
österreichischen Bieren
Vzorek č. – Probe Nr.
1
2
3
4
5
6
7
Vůně
Geruch
19,4
18,1
13,3
20,0
21,3
22,1
21,9
Čistota chuti
Reinheit des
Geschmackes
19,4
20,6
10,6
18,6
22,5
16,4
18,8
Plnost
Vollmundigkeit
10,0
10,0
6,4
9,6
10,6
7,9
9,7
Říz
Rezenz
8,1
8,1
9,7
10,7
10,6
9,6
7,8
Hořkost
Qualität der
Bittere
16,1
16,9
15,6
22,9
22,5
18,6
15,0
Celkem bodů
Punkte Total
73,0
73,8
55,5
81,8
87,5
74,6
73,1
Pořadí
Reihenfolge
6.
4.
7.
2.
1.
3.
5.
Závěr-Schlussfolgerung:
Nejlépe bylo hodnoceno ležácké pivo Wieselburger
Gold.
Als das beste wurde das Lagerbier Wieselburger
Gold bewertet.
8
Hodnocení jakosti rakouských piv
podle intenzitních profilů
Profilprüfung von österreichischen Bieren
Souhrnná tabulka výsledků – Tabelle der Ergebnisse
1
2
3
4
5
6
7
4,7
4,0
3,4
3,7
4,3
4,0
4,8
3,2
3,4
1,3
3,9
4,8
4,3
7,9
vůně chmelová Hopfennote
4,3
3,9
4,4
4,4
4,9
5,6
4,5
vůně sladová Malznote
4,3
5,1
4,0
4,4
5,0
4,9
5,1
chuť sladká - süß
5,9
4,4
4,0
4,1
4,4
3,9
7,3
chuť kyselá - sauer
3,3
4,1
3,3
5,0
4,8
5,6
3,6
5,3
3,1
4,5
3,9
5,0
2,6
4,0
3,2
3,1
3,6
4,7
4,9
4,9
4,5
3,2
4,4
6,3
4,9
5,1
5,3
4,3
VZOREK/PROBE
Zákal - Trübe
Barevný tón
Farbton
chuť hořká - bitter
chuť alkoholická alkoholisch
říz - Rezenz
9
Hodnocení jakosti rakouských piv
podle intenzitních profilů
Profilprüfung von österreichischen Bieren
Pavučinový graf - Grafik
Zákal - Trübe
8.0
7.0
říz - Rezenz
Barevný tón
Farbton
6.0
5.0
4.0
3.0
chuť
alkoholická alkoholisch
vůně chmelová
- Hopfennote
2.0
1.0
0.0
chuť hořká bitter
vůně sladová Malznote
chuť kyselá sauer
Vzorek/Probe
1
2
chuť sladká süß
3
4
5
6
7
10
Popisné hodnocení jakosti rakouských sýrů
Beschreibende Prüfung mit Qualitätsbewertung von
österreichischen Käsen
Vzorek č. – Probe Nr.
1
2
3
4
5
6
Vnější vzhled
Aussehen
Äußeres
14,0
13,9
10,5
10,5
12,8
21,9
Vnitřní vzhled
Aussehen
Inneres
-
11,3
10,9
11,3
12,4
12,4
Konzistence
Konsistenz
16,3
14,5
18,0
16,5
13,5
17,0
Vůně
Geruch
10,5
12,0
13,1
12,4
9,0
11,6
Chuť
Geschmack
14,9
30,6
28,9
26,3
20,1
28,9
Celkem bodů
Punkte Total
54,9
82,3
81,4
75,8
67,8
82,6
Pořadí
Reihenfolge
6.
2.
3.
4.
5.
1.
Závěr – Schlussfolgerung:
Nejlépe byl hodnocen měkký sýr St.Severin.
Als der beste wurde Weichkäse St.Severin bewertet.
11
Hodnocení jakosti rakouských sýrů
podle intenzitních profilů
Profilprüfung von österreichischen Käsen
Souhrnná tabulka výsledků – Tabelle der Ergebnisse
VZOREK / PROBE
Vnější vzhledAussehen Äußeres
pra videlný tvar
regelmäßige Form
celkový dojem
optisch ansprechend
Vnitřní vzhledAussehen Inneres
Žlutá brava – gelb
Pravidelná oka-Lochung
Gleichmäßig.
1
2
3
4
5
6
6,1
5,8
4,4
6,6
6,8
6,1
4,3
6,4
6,3
5,3
4,4
7,1
6,4
6,9
4,6
5,5
3,6
3,9
2,9
2,9
4,5
4,7
3,9
6,3
5,8
2,0
4,5
6,4
4,9
5,9
5,1
5,8
5,1
5,9
6,3
5,9
1,6
2,8
5,8
3,9
3,6
1,2
5,5
5,4
4,4
1,2
6,6
4,5
3,8
1,5
4,3
4,5
2,0
4,2
5,9
3,9
4,5
3,5
5,4
5,6
5,3
5,1
5,5
6,4
4,5
5,3
4,6
5,9
4,3
12
6,4
4,5
Praskliny -Fehllochung
Konzistence - Konsistenz
Plnost vůněAromafülle
Vůně - Geruch
Čistota vůně Reinheit
kyselá – sauer
Chuť-Gesmack
slaná- salzig
hořká– herb
Intenzita chutiIntenziät
Čistota chuti Reinheit
Hodnocení jakosti rakouských sýrů
podle intenzitních profilů – vzhled, konzistence
Profilprüfung von österreichischen Käsearten - Aussehen
pravidelný tvarregelmäsige
Form
Pavučinový graf - Grafik
8.0
7.0
6.0
celkový dojemoptisch
ansprechend
5.0
KonzistenceKonsistenz
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Vady okFehllochung
Vzorek/Probe
žlutá barva-gelb
1
pravidelná okaLochung
Gleichmäßigkeit
2
3
4
5
6
13
Hodnocení jakosti rakouských sýrů
podle intenzitních profilů chuti a vůně
Profilprüfung (Geruch+Geschmack) von österreichischen Käsen
Plnost vůně-Aromafülle
Pavučinový graf - Grafik
7.0
6.0
čistota chutiGeschmack Reinheit
čistota vůně-Geruch
Reinheit
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
intenzita
chuti/Geschmackintenz
ität
kyselá-sauer
hořká-herb
Vzorek/Probe
1
slaná-salzig
2
3
4
5
6
14
HODNOCENÁ PIVA Z JIŽNÍCH ČECH
GEPRÜFTE BIERE AUS SÜDBÖHMEN
Celkem bylo hodnoceno 7 piv:
Es wurde insgesammt 7 Biere beurteilt:
15
1
Nealkoholické pivo – Alkoholfreies Bier
Budvar - Budweiser
 světle žlutá barva, chmelová vůně i chuť
s mladinovým akcentem
 Alk.= 0,5% obj.
 EPM = 4,9 °
 vhodné pro řidiče a všechny, kteří sledují svoji
hmotnost
 hellgelbe Farbe, Hopfengeschmack und Aroma
mit Würzenakzent
 Alkohol Vol. = 0,5 %
 Stammwürze = 4,9 °
 geeignet für Fahrer und alle, die ihr Gewicht
achten
16
2
Lehké pivo – Leichtbier
Bohemia Regent
 menší plnost a říz se sladovou chutí doplněnou
silnější hořkostí
 Alk. = 3,2% obj.
 EPM = 7,9 °
 vhodné pro sportovce a pro roční období s vyšší
teplotou
 wenige Fülle und Rezenz ist durch einer
stärkeren malzigen Bitterkeit begleitet
 Alkohol Vol. = 3,2%
 Stammwürze = 7,9 °
 ideal für Sportler und für Zeiten mit
hoher Temperatur
17
Světlý ležák – Lagerbier
PLATAN
3






plná žlutá barva a plnost
sladová vůně i chuť
příjemná hořkost
Alk. = 4,8% obj.
EPM= 11,4 °
velmi pitelné






volle gelbe Farbe und Fülle
malzig Aroma und Geschmack
angenehme Bitterkeit
Alkohol Vol. = 4,8 %
Stammwürze = 11,4 °
sehr trinkbar
18
Světlý ležák – Lagerbier
BOHEMIA REGENT
4




dobře vyvážená sladová a chmelová vůně a chuť
Alk. = 5,0% obj.
EPM= 11,6 °
pivo pro znalce i žíznivé
 gut ausgewogene Malz und Hopfen Aroma und
Geschmack
 Alkohol = 5,0 Vol.%
 Stammwürze = 11,6 °
 Bier für Kenner und Durstige
19
5
Světlý ležák – Lagerbier
LOBKOWICZ
 plná sladová chuť spojená s řízností a silnějším
chmelovým dozníváním
 Alk. = 4,7 % obj.
 EPM= 12,2 °
 typický ležák
 volle Malzaroma mit Rezenz kombiniert mit
einen stärkeren hopfigen Nachtrunk
 Alkohol = 5,0 Vol.%
 Stammwürze = 12,2 °
 typisches Lagerbier
20
6
Světlý ležák – Lagerbier
Budvar - Budweiser
 zlatavá barva, jemné chmelové aroma a lahodně
doznívající hořko-sladová chuť v ústech
 Alk. = 5,0% obj.
 EPM= 12,1°
 klasické pivo s logem "Chráněné zeměpisné
označení"
 brillantes Goldgelb, mildes Hopfenaroma mit
feinherben malzigen Nachtrunk im Mund
 Alkohol = 5,0 Vol.%
 Stammwürze = 12,1 °
 klassisches Lagerbier mit einer geschützten
geografischen Angabe
21
7
Tmavý ležák – Dunkles Bier
MERLIN
 silná černá barva
 bohatě pěnící s intenzivním chuťovým profilem
a praženými tóny
 Alk. = 4,7 % obj.
 EPM = 12,8 °
 magické pivo
 kräftige dunkle Farbe
 reicher Schaum mit intensivem Aromaprofil und
gerösteten Tönen
 Alkohol = 4,7 %
 Stammwürze = 12,8 °
 magisches Bier
22
Popisné hodnocení jakosti českých piv
Beschreibende Prüfung mit Qualitätsbewertung
von tschechischen Bieren
Vzorek č. – Probe Nr.
1
2
3
4
5
6
7
Vůně
Geruch
18,8
20,6
21,7
18,9
21,7
20,6
21,3
Čistota chuti
Reinheit des
Geschmackes
16,9
19,4
18,9
18,9
21,1
21,9
20,6
Plnost
Vollmundigkeit
8,1
8,9
9,4
9,2
11,1
10,9
9,7
Říz
Rezenz
8,8
8,9
9,7
7,2
10,0
11,3
8,4
Hořkost
Qualität der
Bittere
18,8
21,1
22,2
20,6
22,8
21,3
20,6
Celkem bodů
Punkte Total
71,3
78,9
81,9
74,7
86,7
85,9
80,6
Pořadí
Reihenfolge
7.
5.
3.
6.
1.
2.
4.
Závěr - Schlussfolgerung:
Nejlépe bylo hodnoceno pivo Lobkowicz – ležák.
Als das beste wurde das Lagerbier Lobkowicz
bewertet.
23
Hodnocení jakosti českých piv
podle intenzitních profilů
Profilprüfung von tschechischen Bieren
Souhrnná tabulka výsledků – Tabelle der Ergebnisse
1
2
3
4
5
6
7
Zákal - Trübe
1,9
3,2
3,0
2,7
3,1
2,3
2,3
Barevný tón Farbton
3,5
4,6
4,7
4,9
4,9
4,4
7,4
vůně chmelová Hopfennote
3,8
4,3
4,1
4,1
4,8
4,0
4,6
vůně sladová Malznote
4,9
5,1
5,1
4,6
4,8
4,4
4,5
chuť sladká - süß
3,6
3,3
4,2
3,9
3,2
3,4
3,4
chuť kyselá - sauer
chuť hořká - bitter
1,9
4,3
3,7
5,2
3,2
5,9
1,9
4,8
2,2
5,6
3,5
5,3
2,4
6,1
chuť alkoholická alkoholisch
1,4
3,6
5,0
5,1
5,0
4,6
5,4
říz - Rezenz
3,4
4,0
5,9
4,8
4,6
5,1
5,6
VZOREK/PROBE
24
Hodnocení jakosti českých piv
podle intenzitních profilů
Profilprüfung von tschechischen Bieren
Pavučinový graf - Grafik
Zákal - Trübe
8
7
6
5
4
3
2
1
0
říz - Rezenz
chuť alkoholická alkoholisch
Barevný tón
Farbton
vůně chmelová Hopfennote
vůně sladová Malznote
chuť hořká - bitter
chuť kyselá - sauer
chuť sladká - süß
25
Vzorek/Probe
1
2
3
4
5
6
7
HODNOCENÉ SÝRY Z JIŽNÍCH ČECH
GEPRÜFTE KÄSE AUS SÜDBÖHMEN
Celkem bylo hodnoceno 6 sýrů:
Es wurde insgesammt 6 Käse beurteilt:
26
1
Čerstvý sýr – Frischkäse „COTTAGE“
 Čerstvý, jemný a nízkoenergetický
sýr (tuk pouze 5g/100g).
 Sýrová zrnka obalená v lahodné
smetaně.
 Výrobek racionální výživy.
 Feiner und niederenergetischer
Frischkäse (Fett nur 5g/100g).
 Käsekörner mit einer köstlichen
Sahne beschichtet.
 Das Produkt der rationellen
Ernährung.
27
2
Polotvrdý sýr EIDAM – Schnittkäse EDAM
 Tradiční polotvrdý sýr holandského
typu
 45 % tuku v sušině
 Jemná, sýrová chuť; obsah soli asi 2%
 Elastická konzistence
 Traditioneller Schnittkäse nach der
holländischen Art
 45% Fett in der Trockenmasse
 Milder Käsegeschmack mit Salzgehalt
von etwa 2 %
 Elastische Konsistenz
28
3
Sýr s tvorbou ok – Großlochkäse PRIMÁTOR





Tvrdý sýr ementálského typu
45 % tuku v sušině
Jemná, mírně nasládlá sýrová chuť
Charakteristická tvorba ok
Vláčná konzistence
 Hardkäse nach Emmentaler Art
 45% Fett in der Trockenmasse
 Milder leicht süßlichen
Käsegeschmack
 Charakteristische Lochbildung
 Elastische Konsistenz
29
4
Měkký sýr – Weichkäse KAMADET
 Měkký sýr s bílou plísní na povrchu
 50 % tuku v sušině
 Jemně nakyslá chuť s
charakteristickým vjemem bílé
plísně
 Jemně „špekovitá“ konzistence
 Weichkäse mit weißem Schimmel an
der Oberfläche
 50% Fett in der Trockenmasse
 Milder säuerlicher Geschmack mit
charakteristischer Präsenz des
Edelschimmels
 Feine „speckige“ Konsistenz“
30
5
Tylžský sýr – Tilsiter
 Polotvrdý sýr zrající pod
charakteristickým mazem
 45 % tuku v sušině
 Charakteristicky příjemně pikantní
chuť
 Typické děrování v celé ploše řezu
 Schnittkäse mit Schmierkultur an der
Oberfläche
 45 % Fett in der Trockenmasse
 Charakteristischer mild-würziger
Geschmack
 Typische Lochung über die
Schnittfläche
31
6
Měkký sýr – Weichkäse ROMADUR
 Měkký sýr zrající pod mazem
 40 % tuku v sušině
 Oranžově-červená, lehce mazlavá až
drolivá kůrka
 Výrazně pikantní chuť a vůně
 Weichkäse mit Rotschmierkultur an
der Oberfläche
 40 % Fett in der Trockenmasse
 Orange-rötliche, leicht schmierigkrümelige Rinde
 Ausgeprägt würzige Aroma und
Geschmack
32
Popisné hodnocení jakosti českých sýrů
Beschreibende Prüfung mit Qualitätsbewertung
von tschechischen Käsen
Vzorek č. – Probe Nr.
1
2
3
4
5
6
Vnější vzhled
Aussehen
Äußeres
15,1
13,0
13,7
14,7
11,7
10,3
Vnitřní vzhled
Aussehen
Inneres
-
13,0
12,3
13,3
10,7
10,0
Konzistence
Konsistenz
17,8
17,0
14,3
16,8
10,8
10,8
Vůně
Geruch
12,0
12,7
5,7
13,0
10,0
4,3
Chuť
Geschmack
26,4
31,1
15,6
31,9
18,7
17,1
Celkem bodů
Punkte Total
71,3
87,2
61,9
89,8
62,0
52,6
Pořadí
Reihenfolge
3.
2.
5.
1.
4.
6.
Závěr - Schlussfolgerung:
Nejlépe byl hodnocen plísňový sýr KAMADET.
Als der beste wurde der Weichkäse KAMADET
bewertet.
33
Hodnocení jakosti českých sýrů
podle intenzitních profilů
Profilprüfung von tschechischen Käsearten
Souhrnná tabulka výsledků – Tabelle der Ergebnisse
VZOREK / PROBE
Vnější vzhledAussehen Äußeres
pra videlný tvar
regelmäßige Form
celkový dojem
optisch ansprechend
Vnitřní vzhledAussehen Inneres
Žlutá barva – gelb
Pravidelná oka-Lochung
Gleichmäßig.
1
2
3
4
5
6
5,4
6,2
6,1
5,3
4,6
5,7
5,7
6,0
5,9
6,0
5,3
5,3
5,3
4,3
3,3
5,2
3,0
2,0
4,7
5,2
2,1
5,0
0
0
5,3
4,7
3,4
4,4
3,3
5,1
4,7
5,7
5,1
5,1
4,7
5,8
5,8
2,9
2,0
3,3
5,9
3,4
4,6
3,1
3,7
4,4
1,7
3,8
5,2
4,4
4,4
2,4
4,6
4,4
6,7
3,4
4,1
3,9
6,0
4,6
4,0
5,2
5,7
5,6
5,2
5,4
5,3
5,0
5,4
5,4
5,1
34
4,2
5,5
Praskliny -Fehllochung
Konzistence - Konsistenz
Plnost vůněAromafülle
Vůně / Geruch
Čistota vůně Reinheit
kyselá – sauer
Chuť / Geschmack
slaná- salzig
hořká– herb
Intenzita chuti Intenziät
Čistota chuti Reinheit
Hodnocení jakosti českých sýrů
podle intenzitních profilů – vzhled+konzistence
Profilprüfung von tschechischen Käsen - Aussehen
Pavučinový graf - Grafik
pravidelný tvarregelmäsige Form
7.0
6.0
5.0
celkový dojem-optisch
ansprechend
4.0
Konzistence-Konsistenz
3.0
2.0
1.0
0.0
žlutá barva-gelb
Vady ok-Fehllochung
pravidelná oka-Lochung
Gleichmäßigkeit
Vzorek/Probe
1
2
3
4
5
6
35
Hodnocení jakosti českých sýrů
podle intenzitních profilů – chuť a vůně
Profilprüfung von tschechischen Käsen – Geruch+Geschamck
Pavučinový graf - Grafik
Plnost vůněAromafülle
7.0
6.0
čistota chutiGeschmack Reinheit
čistota vůně-Geruch
Reinheit
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
intenzita
chuti/Geschmackinten
zität
kyselá-sauer
hořká-herb
Vzorek/Probe
slaná-salzig
36
1
2
3
4
5
6
Vyhodnocení ankety o nejlepší sýrovou etiketu
Bewertung der Umfrage zu den schönsten Käseetikette
V závěru projektu jsme zorganizovali
anketu o nejhezčí etiketu českého sýra.
Nejvíce se líbila etiketa Tylžského sýra z
Madety Řípec.
Am Ende des Projektes haben wir eine
Umfrage zu den schönsten Käseetikette
organisiert.
Am besten hat uns die Etikette von
Tilsiterkäse aus MADETA Řípec gefallen.
37
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ – PIVA (1)
GESAMTRESÜMEE – BIER (1)
 V popisném hodnocení českých piv nebyly
významné rozdíly.
 Českým studentům chutnal nejvíce ležák
plzeňského typu „Lobkowicz“ a v Rakousku
pak ležák „Wieselburger Gold“.
 In der beschreibenden Prüfung von
tschechischen Bieren sind keine
bedeutende Abweichungen gewesen.
 Den meisten tschechischen Studenten hat
als beste das Pils „Lobkowicz“ geschmeckt,
in Österreich dann das Lagerbier
„Wieselburger Gold“.
38
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ – PIVA (2)
GESAMTRESÜMEE – BIER (2)

Pivo Budvar nealko sice dostalo v Čechách
nejnižší bodové hodnocení (71,3b.). Přesto
bylo hodnoceno výrazně lépe než rakouské
pivo typu „Březňák“ - Egger Märzen (55,5b.)

Alkoholfreies Budweiser Bier hat zwar den
niedrigsten Punkten Zahl gekriegt, (71,3
Punkte), doch wurde noch besser bewertet
als das Bier Egger Märzen (55,5 Punkte).
39
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ – PIVA (3)
GESAMTRESÜMEE – BIER (3)

Čeští mladí lidé preferují tradiční piva
plzeňského typu, přesto byl tmavý ležák
Merlin mezi českými pivy hodnocen rovněž
velmi dobře (na čtvrtém místě)

Die tschechische Studenten bevorzugen
traditionelles Pils, trotzdem dunkles Bier
Merlin wurde auch sehr hoch bewertet
(4.Platz)
40
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ – SÝRY (1)
GESAMTRESÜMEE – KÄSE (1)
 Čeští mladí lidé preferují u sýrů jemnější chuť
a vůni, ve Wieselburgu zvítězil St. Severin, ve
Veselí n.Luž. pak sýr Kamadet
 Die tschechische Jugendliche mögen bei
Käse eher einen feinen Geschmack und
Geruch. In Wieselburg war als beste Käse
St.Severin, in Veselí dann Käse Kamadet.
41
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ – SÝRY (2)
GESAMTRESÜMEE – KÄSE (2)

Čeští žáci velmi dobře
hodnotí eidamský sýr stejně
jako většina českých
spotřebitelů.

Ganz ähnlich wie die
meisten tschechischen
Verbraucher mögen auch
die tschechischen Schüller
Edamerkäse.
42
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ – SÝRY (3)
GESAMTRESÜMEE – KÄSE (3)
1. Sýr Romadur má pro české
i rakouské žáky příliš
intenzivní chuť a vůni.
2. Romadur Käse hat für die
tschechischen und
gleichfalls für die
österreichischen Studenten
ziemlich starkes Aroma.
43
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
GESAMTRESÜMEE
 Studenty obou škol je možno
považovat za krátce zaškolené
hodnotitele, pro statisticky
podložená tvrzení by tedy bylo
potřeba shromáždit větší soubor
dat.
 Die Studenten aus Tschechien
und auch aus dem Österreich
haben bis jetzt nur geringen
Erfahrungen aus der
Organoleptik, und deshalb für die
statistisch nachweißliche
Aussage sind mehreren Daten
erforderlich.
44
Vzorky piv pro analýzy byly dodány
z jihočeských pivovarů a sýry z mlékárenské společnosti MADETA
Alle Bierproben für die Bewertung wurden
von südböhmischen Brauereien geliefert und Käse stammt von
Molkereiunternehmen MADETA a.s.
Děkujeme – Wir danken sehr!
45
Realizátorem projektu je Střední odborná škola
ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí,
Blatské sídliště 600/I
Název projektu:
Zkvalitnění vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na
školách Jihočeského kraje
ČP: CZ.1.07/1.3.06/04.0018
Projekt je financován ze státního rozpočtu ČR a ESF v rámci Globálního grantu
CZ.1.07/1.1.10 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji, Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ- Processed cheese industry - SOŠ ekologická a potravinářská