Cíl 3-Program přeshraniční spolupráce
Česká republika-Svobodný stát Bavorsko
2007-2013
Ziel 3 –Program zur grenzübergreifenden
Zusammenarbeit Freistaat BayernTschechischen Republik 2007-2013
Plzeň
16.3.2007
Právní základ
Rechtsgrundlage
3 nařízení – Všeobecné (1083/2006), ERDF
(1080/2006), ESÚS (1082/2006 + Prováděcí
nařízení(1828/2006)
3 Verordnungen- Allgemeine VO (1083/2006),
EFRE-VO (1080/2006), EVTZ (1082/2006) +
Durchführungsverordnung (1828/2006)
Cíl 3 x INTERREG IIIA (1)
Ziel 3 versus INTERREG IIIA (1)





Samostatný cíl  větší význam
Eigenständiges Ziel  größere Bedeutung
Zajištěný právní rámec
Gesicherte Rechtsgrundlage
Vyšší finanční prostředky pro českou stranu
Einen höheren Betrag der EFRE-Mittel für die tschechische
Seite
Vyšší dotační sazba – max.85% ERDF
Höher Fördersatz – max.85% EFRE-Mittel
Větší význam propagaci a publicitě programu a projektů
Größere Bedeutung der Werbung und der Publizität im
Rahmen des Programms und der Projekte
Cíl 3 x INTERREG IIIA (2)
Ziel 3 versus INTERREG IIIA (2)
Dvojjazyčná žádost (česko-německá)
Zweisprachiger Antrag (deutsch -tschechisch)
 2007-2010 n+3, poté n+2
2007-2010 n+3 Regel, dann n+2 Regel
 Nové prvky- Lead-partner princip, nové strukturyAuditní orgán, Certifikační orgán
Neue Elemente- Lead-Partner Prinzip, neue
Strukturen- Prüfbehörde, Bescheinigugnsbehörde
 Vyšší nároky na kvalitu projektů
Höhere Anforderungen an die Projektqualität

Co se nemění?
Was ändert sich nicht?
Téměř stejné obsahové zaměření- mnohdy i
širší
Fast gleiche inhaltliche Ausrichtung- manchmal
auch breitere
 Obdobné struktury- přijímání žádostí v
regionech
Ähnliche Strukturen- Antragstellung (Annahme
der Anträge) in den Regionen

Lead-partner princip (1)
Lead-Partner Prinzip (1)
čl.19 Nařízení ERDF
Projekt musí zahrnovat příjemce nejméně ze dvou zemí a musí splnit
minimálně 2 ze 4 kritérií: společná příprava, společná realizace,
společné financování, společný personál
Dále musí mít projekt dle Programového dokumentu významný
dopad pro české a bavorské příhraničí.
Art.19 der EFRE-VO
An dem Projekt müssen Begünstigte aus mindestens zwei Ländern
beteiligen, die mindestens 2 von 4 Kriterien erfüllen müssen:
gemeinsame Ausarbeitung, gemeinsame Durchführung,
gemeinsame Finanzierung, gemeinsames Personal
Das Projekt muss weiter gemäß Programmdokument auch
signifikante Wirkung für bayerisch-tschechischen Grenzraum haben.
Lead-partner princip (2)
Lead-Partner Prinzip (2)
Pro každý projekt existuje 1 vedoucí partner, který:
 Je určen partnery projektu
 Stanoví podmínky (např.finanční)
 Je zodpovědný za realizaci projektu
 „se přesvědčí“ o výdajích a jejich kontrole (jasná spojnice v
rámci zodpovědnosti)
 Převede prostředky ERDF ostatním příjemcům
Für jedes Projekt gibt es 1 Lead-partner, der:
 durch die Projektpartner benannt wird
 Die Modalitäten (u.a. finanziell) festlegen wird
 für die Projektdurchführung verantwortlich ist
 sich über Ausgaben und Prüfung derselben „vergewissert“
(klare Linie im Rahmen der Verantwortung)
 Die EFRE-Mittel an andere Begünstigte überweisen wird
Lead-partner princip (3)
Lead-Partner Prinzip (3)
Ostatní příjemci
 Zodpovědnost za svou část projektu
 Zodpovědnost v případě nesrovnalosti
Andere Begünstigte
 Verantwortlich für ihren Projektteil
 Verantwortlich für Unregelmäßigkeiten
Lead-partner princip (4)
Lead-Partner Prinzip (4)
Z pohledu EK:
 zajistí tento princip přidanou hodnotu pro přeshraniční spolupráci
 zabezpečí ryzí společnou realizaci a spolupráci
 představuje dostatečný finanční bezpečností element
Aus Sicht der EK:
 Dieses Prinzip wird den zusätzlichen Wert für die
grenzübergreifende Zusammenarbeit sicherstellen
 Die echte gemeisame Durchführung und Zusammenarbeit wird
dadurch gewährleistet
 Das Prinzip erhöht die finanzielle Sicherheit der Durchführbarkeit
Příprava programu ČR-Bavorsko 07-13
Vorbereitung des Programms BayernTschechien 07-13
Příprava probíhá v rámci:
Bilaterální pracovní skupiny
Zapojení Monitorovacího výboru 04-06
Vorbereitung läuft im Rahmen:
Bilaterale Arbeitsgruppe
Einbeziehung des Begleitausschusses 04-06
Finanční rámec programu
Finanzrahmen des Programms
Cíl 3 program ČR-Bavorsko 2007-2013
Ziel 3-Programm Bayern-Tschechien 2007-2013
Alokace v Eur ERDF
EFRE-Mittel in Eur
Česká republika
Tschechische Republik
55 037 599
Svobodný stát Bavorsko
Freistaat Bayern
60 472 850
Celkem 07-13
Gesamt 07-13
115 510 449
Územní vymezení programu
Fördergebiet des Programms
česká strana: kraje
Karlovarský, Plzeňský,
Jihočeský
bavorská strana:
nezměněna
tschechisches Fördergebiet:
Bezirk Karlsbad, Pilsen,
Südböhmen
bayerisches Fördergebiet:
keine Anderungen
Vhodní žadatelé
Endbegünstigte
česká strana:právnické osoby veřejnoprávní nebo
ovládané veřejnoprávními právnickými osobami
nebo založené nikoli k dosažení zisku
bavorská strana: nezměněna
tschechische Seite: juristische Personen des
öffentlichen Rechts, durch juristische Personen des
öffentlichen Rechts gesteuerte juristische
Personen, juristische Personen ohne
Gewinnerzielungsabsicht
bayerische Seite: keine Änderungen
Obsahové zaměření
Inhaltliche Ausrichtung
Prioritní osy
Prioritäten
Oblasti podpory
Handlungsfelder
Prioritní osa 1- Hospodářský rozvoj,
lidské zdroje a sítě

Priorität 1 –Wirtschaftliche Entwicklung,
Humanresourcen und Netzwerke




Prioritní osa 2- Rozvoj území a životního
prostředí


Priorität 2 – Raum-und Umweltentwicklung


Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru
(Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung des
Wirtschaftsraumes)
Cestovní ruch, volný čas a rekreace (Tourismus, Freizeit und Erholung)
Profesní vzdělávání a trh práce (Berufliche Bildung und Arbeitsmarkt)
Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví
a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami (Erziehung
und allgemeine Bildung, Wissenschaft,Forschung, Entwicklung und
Technologie)
Sítě, včetně Dispozičního fondu (Netzwerke einch.Dispositionsfond)
Životní prostředí a ochrana přírody (Umwelt-und Naturschutz)
Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru (Raumplanung und
Entwicklung des ländlichen Raumes)
Doprava (Verkehr)
Informační a komunikační systémy a technologie (Informations-und
Kommunikationsystemen und Technologien)
Finanční alokace dle prioritních os
Aufteilung der Finanzmittel auf der
Prioritätenebene
Prioritní osy
Prioritäten
Česká republika
Tschechische Republik
Svobodný stát Bavorsko
Freistaat Bayern
Celkem
Gesamt
Prioritní osa 1
(Priorität 1)
33 022 559
39 000 000
72 022 559
Prioritní osa 2
(Priorität 2)
22 015 040
21 472 850
43487890
Celkem (Gesamt)
55 037 599
60 472 850
115 510 449
Aktuální stav přípravy programu
Aktueller Stand der Programmvorbereitung



Programový dokument byl poprvé předložen EK 18.12.2006.
Nebyl však shledán přijatelným.
Das Programmdokument wurde am 18.12.2006 zum erstenmal
bei der EK vorgelegt. Es wurde aber seitens EK für nicht zulässig
erklärt.
Dne 10.1.2007 byl Programový dokument předložen podruhé. Am
10.1.2007 wurde das Programmdokument neu vorgelegt.
Dne 31.1.2007 obdržel Řídící orgán e-mailem dopis od EK, že
programový dokument byl shledán přijatelným. Zároveň ale byla
EK přerušena 4 měsíční lhůta pro přijetí programu.
Am 31.1.2007 erhielt die Verwaltungsbehorde per E-mail den
Brief von EK, dass das Programmdokument als zulässig erklärt
wurde. Gleichzeitig aber wurde seitens EK die viermonatige Frist
für die Annahme des Programms unterbrochen.
Očekávané zahájení programu
Erwartete Einleitung des Programms
Zahájení programu lze očekávat na konci června 2007.
Einleitung des Programms ist am Ende Juni 2007 zu
erwarten.
 První Monitorovací výbor by se poté mohl uskutečnit
na podzim roku 2007.
Erste Begleitausschuss könnte dann im Herbst 2007
stattfinden.

Doporučení
Empfehlung
Vyšší požadavky na žadatele (Lead partnera) jsou
očekávány větší projekty
Höhere Anforderungen an Antragsteller (Lead-Partner)
größer Projekte sind zu erwarten
Doporučujeme zpočátku přípravu větších investičních
projektů
Am Anfang empfehlen wir Vorbereitung der größeren
Investitionsprojekte
Jak se již můžeme připravit na
spuštění programu?
Was können wir schon machen?
Vzájemně intenzivně diskutovat záměr projektu
Das Projektvorhaben gegenseitig schon intensiv besprechen
 Najít vhodného partnera
Geeigneter Projektpartner zu finden
 Promyslet si důkladně zajištění financování projektu
Die Sicherung der Projektfinanzierung gründlich überlegen
 Kvalitně připravit popis projektu
Die Projektbeschreibung sehr gut (qualitativ) vorbereiten
 Sledovat aktuální informace na internetu (www.strukturalnifondy.cz)
Die aktuelle Informationen im Internet verfolgen
(www.strukturalni-fondy.cz)

Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
odbor regionální přeshraniční spolupráce
Ministerium für Regionalentwicklung der Tschechischen
Republik
Abteilung der regionalen grenzübergreifenden
Zusammenarbeit
Ing. Lenka Nováková
e-mail:[email protected]
tel.:224 86 1393
www.strukturalni-fondy.cz
Děkuji za pozornost!
Danke für Aufmerksamkeit!

Cíl3 - Program přeshraniční spolupráce ČR